Statut

CHWAŁA Nr LXIX/2268/2022
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy o nazwie
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.1)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy o nazwie Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo stanowiący załącznik do uchwały nr XLVI/1171/2005 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu zakładu budżetowego
m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa-Bemowo (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2005 r. Nr 77, poz. 2032) w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie określone w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik
do uchwały nr LXIX/2268/2022
Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z 25 sierpnia 2022 r.

STATUT
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
 • 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 • 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.
 • 3. Siedzibą Ośrodka jest m.st. Warszawa.
 • 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 • 5. Do zadań Ośrodka należy:

1) propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
2) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
3) tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
4) zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
5) utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
6) udostępnianie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
7) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
8) budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

 • 6. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępcy.
 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Ośrodka oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
 • 7. Źródła przychodów własnych Ośrodka stanowią:

1) wpływy z tytułu świadczonych usług;
2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) wpływy z innej działalności;
4) odsetki od środków na rachunku bankowym;
5) darowizny.

 • 8. Terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Ośrodek do budżetu miasta stołecznego Warszawy oraz sposób i termin rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu określa uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXI/730/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXIX/2287/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1421/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
 • 9. Zasady ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy Ośrodkowi środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług określa uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/963/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy samorządowym zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług zmieniona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1420/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
 • 10. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania