O Nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa Tel. (22) 861 56 90 Fax. (22) 861 42 09 E-mail: sekretariat@osirbemowo.pl
WŁADZE Zgodnie ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo kieruje nim Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. Dyrektor odpowiedzialny jest za jego działalność, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem. p.o. Dyrektora Grzegorz Surówka Główny Księgowy Anna Szkultecka
STRUKTURA ORGANIZACYJNA W ramach struktury organizacyjnej OSiR Bemowo funkcjonują trzy obiekty sportowe: Pływalnia „Pingwin” ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa Bemowski Ośrodek Piłki Nożne ul. Obrońców Tobruku 11; 01 – 494 Warszawa Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40; 01 – 494 Warszawa
STATUS PRAWNY Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Szczególna forma  – 29 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Siedzibą OSiR Bemowo jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
ZASADY FUNKCJONOWANIA Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo utworzony na podstawie Uchwały nr XIII/93/2001 Rady Gminy Warszawa –  Bemowo z dnia 30.08.2001 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo wraz z późniejszymi zmianami, działa według zasad określonych w: Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.); Uchwale Nr XV/106/01 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 11 października 2001 r., Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo Uchwale nr XLVI/1171/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005., Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
KOMPETENCJE Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo realizuje zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja zajęć  sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych; tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym; zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych; tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu; popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki; tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej; eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi; wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej. OSiR Bemowo organizuje zajęcia sportowe w ramach własnych zasobów i przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Administruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe  z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.