Modernizacja Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj (powtórzony)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami 
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.:

Modernizacja Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj (powtórzony)