Modernizacja technologii wody basenowej

Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji technologii wody basenowej w Pływalni Pingwin –ETAP I.

Celem realizacji tego zadania inwestycyjnego było:

·         zaprojektowanie i wybudowanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej w pełni zautomatyzowanej (sterowanie poprzez jednostkę komputerową przy zastosowaniu odpowiednich programów),

·         ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń, instalacji i układów odzysku ciepła,

·         zapewnienie spełniania przez wodę basenową wymagań określonych  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r), przy zachowaniu zużycia świeżej wody wodociągowej na poziomie 30 – 40 litrów na jednego kąpiącego się,

·         wymiana urządzeń filtracyjnych i kontrolno – pomiarowych.

 

Dla każdego układu filtracji zastosowano  wielowarstwowe złoża filtracyjne z górną warstwą z węgla aktywnego.  W celu zapewniania stabilności parametrów fizyko - chemicznych wody basenowej, każdy układ filtracji wyposażony został w dodatkowe systemy precyzyjnego dozowania środka wspomagającego procesy koagulacji (poza stacją dozowania standardowego koagulantu) -  środki PolaClear /CettaClear oraz utlenianie: PolaActiv / CettaOxyd). Systemy te pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych metod dezynfekcji wody. Do dozowania środków wspomagających koagulację oraz utlenianie zastosowano precyzyjne pompy dozujące, pozwalające na dozowanie środków  chemicznych w sposób ciągły.

 Instancję basenu do masażu wodno – powietrznego (Whirpool/jacuzzi) dodatkowo wyposażono w multifalową lampę UV wyposażoną w moduł wytwarzania i wprowadzania ozonu do wody basenowej oraz moduł dezynfekcji i destrukcji ozonu przy użyciu promieniowania UV o odpowiedniej wydajności.

 Zaprojektowano i wybudowano w pełni zautomatyzowaną (sterowanie poprzez jednostkę komputerową przy zastosowaniu odpowiednich programów) instalację technologii uzdatniania wody basenowej.  Systemy starowania i kontroli mają możliwość kontroli zużycia mediów w tym energii eklektycznej, cieplnej i wody uzupełniającej poszczególne obiegi wody basenowej.

Wykonano  instalację automatycznego systemu pomiarów i regulacji parametrów fizyko – chemicznych wody w nieckach basenowych oraz w wodzie wprowadzanej do niecek z systemu

cyrkulacji. Systemy pomiarów i regulacji parametrów fizyko – chemicznych wody w nieckach basenowych wykonano w oparciu o nowy układ pomiarowy oraz nowy zespół sond łącznie z sondami chloru całkowitego oraz nowe naczynia pomiarowe. Do dozowania podchlorynu sodu, korektora pH oraz koagulantu zastosowano komplet nowych pomp dozujących. System ten komunikuje się z systemem automatycznej archiwizacji i wizualizacji przewidzianym do wykonania w branży wentylacyjnej („Modernizacja instalacji wentylacji w pływalni przy ul. Oławskiej – etap II”).

                Obecnie, w nieckach basenowych, w których wykonano modernizację, woda basenowa posiada parametry wody, które gwarantują najwyższą jej jakość. Jakość ta jest porównywalna a nawet lepsza z basenami w których woda jest ozonowana (zastosowanie ozonowania wody basenowej nie zwalnia zarządców basenów od stosowania związków chloru). Ograniczony został poziom związków chemicznych, które mogą znajdować się w wodzie basenowej. Są to głównie uboczne produkty procesu chlorowania.

Do związków tych należą tzw. chloraminy które mierzone są jako chlor związany. To właśnie te związki powodują często nieprzyjemne zapachy na basenach. Innym środkiem bardzo szkodliwym szczególnie dla małych dzieci jest chloroform oraz związki THM. Dzięki podjętym działaniom poziom tych związków został obniżony znacznie poniżej wartości normatywnych lub wręcz zostały one całkowicie wyeliminowane.

            Dzięki przeprowadzonej modernizacji osiągnięto obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki „ponownemu” wykorzystaniu wód popłucznych, po płukaniu filtrów podgrzewana jest poprzez specjalne wymienniki woda świeża doprowadzana do zbiornika przelewowego (de facto do obiegu). Dzięki temu nie powstaje zbyt duży spadek temperatury, a potrzebna energia cieplna na podgrzanie wody w basenie jest mniejsza. Ponadto poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości (tzw. falowników) wszystkie pompy pracują z częstotliwością jaka w danym momencie jest potrzebna dla utrzymania optymalnych parametrów. Dzięki temu zużycie energii elektrycznej znacznie spadło (oszczędność wynosi około 2 000,00 zł miesięcznie, dla obiegów niecki rekreacyjnej i jaccuzi).

            Koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych środków dezynfekcji wody basenowej, wynoszą około 50 000,00 zł brutto rocznie.