Modernizacja instalacji wentylacji

W ramach zamówienia:

a.      Oddzielono instalację wentylacyjną pomieszczeń natryskowych od instalacji wentylacyjnej szatni i podłączono ją do instalacji wentylacyjnej hali basenowej.

b.      Podłączono instalację wentylacyjną szatni dla niepełnosprawnych do istniejącej instalacji szatniowej.

c.      Wykonano modernizację pomp ciepła i automatyki w basenowych centralach wentylacyjno – klimatyzacyjnych, zainstalowano dodatkowe przepustnice umożliwiające optymalizację zużycia energii, naprawiono i przeprowadzono konserwacja elementów obudowy.

d.      Wykonano modernizację pomp ciepła w centrali klimatyzacyjnej fitness.

e.      Wymieniono automatykę w centralach wentylacyjnych szatni i fitness.

f.       Wykonano instalację odzysku ciepła z usuwanego powietrza do wody basenu sportowego i rekreacyjnego.

g.      Wykonano płukanie wymienników ciepła do podgrzewu wody basenowej.

h.      Wykonano system do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej ciepłem odzyskanym z usuwanego powietrza w centrali wentylacyjnej, modyfikacje na te potrzeby instalacji wodociągowej oraz montaż dodatkowego zasobnika c.w.u. Należy uwzględnić możliwość podłączenia  w przyszłości instalacji odzysku ciepła z wód popłucznych i szarych ścieków natryskowych.

i.        Wykonano system automatyki sterującej procesem podgrzewu wody basenowej oraz pracą systemu wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej. System zarządza tymi procesami z uwzględnieniem priorytetów wykorzystania tańszych źródeł ciepła i na te potrzeby pełnił będzie rolę integracji systemów sterowania powiązanych instalacji.  

j.        Wykonano system zarządzania gospodarką cieplną wraz z automatyczną archiwizacją i wizualizacją parametrów pracy tych urządzeń oraz zużytych przez nie mediów (wody, ciepła i energii elektrycznej). Wizualizacja w formie wykresów graficznych. System zawiera stanowisko komputerowe przeznaczone dla obsługi technicznej i komunikacji z centralnym systemem sterowania, z dostępem poprzez lokalną sieć komputerową.

k.      Wykonano czyszczenie istniejącej instalacji wentylacyjnej.

 

Celem realizacji tego zadania inwestycyjnego było uzyskanie lepszej funkcjonalności hali basenowej, natrysków i szatni oraz uzyskanie niższych kosztów funkcjonowania obiektu.

Modernizacja wentylacji przyczyniła się do:

a)      Zwiększenia wydajności instalacji wentylacyjnej szatni oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji tej instalacji poprzez odłączenie od niej instalacji wentylacyjnej natrysków.

b)      Poprawy warunków funkcjonowania pomieszczenia szatni dla niepełnosprawnych poprzez podłączenie instalacji wentylacyjnej tego pomieszczenia  do instalacji wentylacyjnej szatni damskiej i męskiej.

c)      Poprawy właściwości funkcjonalnych instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej hali basenowej, polegająca na wymianie uszkodzonych pomp ciepła w centralach wentylacyjnych i zastąpieniu ich urządzeniami rewersyjnymi, które oprócz odzysku ciepła z usuwanego powietrza w okresie przejściowym i zimowym będą mogły realizować chłodzenie hali w okresie lata.

d)      Ograniczenia zużycia ciepła do podgrzewu wody w basenie sportowym poprzez zastosowanie odzysku ciepła z powietrza do wody basenowej w pierwszej basenowej centrali klimatyzacyjnej.

e)      Ograniczenia zużycia ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie odzysku ciepła z powietrza do wstępnego podgrzewu wody natryskowej w drugiej basenowej centrali klimatyzacyjnej.

f)       Ograniczenia zużycia ciepła do podgrzewu wody w basenie rekreacyjnym poprzez zastosowanie odzysku ciepła z powietrza do wody basenowej w centrali klimatyzacyjnej obsługującej fitness.

g)      Ograniczenia zużycia ciepła oraz energii eklektycznej zużywanej przez basenowe centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne poprzez zastosowanie nowej automatyki, wyposażonej w funkcje optymalizacji (między innymi elektroniczna regulacja wydajności, chwilowa redukcja wydajności w oparciu o pomiar parametrów jakościowych powietrza, redukcja mocy wentylatorów przy pracy w recyrkulacji, itp.).

h)      Ograniczenia zużycia ciepła oraz energii eklektycznej zużywanej przez centralę wentylacyjną szatni i centralę wentylacyjno – klimatyzacyjną fitness poprzez zastosowanie nowej automatyki, wyposażonej w funkcje optymalizacji (między innymi redukcja wydajności centrali szatniowej zgodnie z dobowym harmonogramem pracy obiektu, sterowanie wydajnością fitness w funkcji temperatury i CO2, itp.).

i)        Ograniczenia zużycia ciepła na potrzeby podgrzewu wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zamontowanie dodatkowego systemu sterowania tymi procesami. Ten system sterowania poza funkcjami regulacyjnymi określał będzie priorytety wyboru źródła ciepła do podgrzewu wody (ciepło z klimatyzacji lub węzła cieplnego) oraz stanowić będzie element integrujący ze sobą systemy technologiczne, c.w.u. i wentylacyjne. 

j)        Poprawy funkcjonowania systemu podgrzewu wody basenowej we wszystkich obiegach technologicznych poprzez czyszczenie wymienników ciepła.

k)      Poprawy warunków sanitarnych istniejącej instalacji wentylacyjnej poprzez czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

l)        Możliwości monitorowania i wizualizacji pracy wszystkich systemów wentylacyjnych i technologicznych wraz z archiwizacją głównych parametrów, w tym parametrów jakościowych wody i powietrza oraz parametrów odpowiadających za bezpieczeństwo i koszty eksploatacji.